DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Evolving Systems Inc.

Evolving Systems, Inc. provides software solutions and services to the wireless, wireline, and Internet protocol (IP) carrier markets

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Evolving Systems Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
EVOL

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Technical & System Software

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology