DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Exelixis, Inc.

Exelixis, Inc. engages in the discovery, development, and commercialization of small molecule drugs for the treatment of cancer, metabolic, and cardiovascular disorders. The company's compounds primarily target multiple receptor tyrosine kinases simultaneously.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Exelixis, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
EXEL

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Biotechnology

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare