DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Second Sight Medical

Second Sight's mission is to develop, manufacture and market innovative implantable visual prosthetics to enable blind individuals to achieve greater independence.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Second Sight Medical

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
EYES

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Medical Appliances & Equipment

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare