DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Fortress Biotech

Fortress Biotech is a biopharmaceutical company dedicated to acquiring, developing and commercializing novel pharmaceutical and biotechnology products.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Fortress Biotech

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
FBIO

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Biotechnology

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare