DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của First Cash Financial Services Inc.

First Cash Financial Services, Inc. is a leading provider of specialty consumer financial services and related retail products. First Cash operates pawn stores and cash advance stores.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
First Cash Financial Services Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
FCFS

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Credit Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial