DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của First Citizens BancShares Inc.

First Citizens BancShares, Inc. operates as the holding company for First-Citizens Bank & Trust Company and IronStone Bank that offer full-service banking services for retail and commercial customers.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
First Citizens BancShares Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
FCNCA

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Mid-Atlantic Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial