DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của First Defiance Financial Corp.

First Defiance Financial Corp. is a community banking and financial services corporation headquartered in Defiance, Ohio. First Defiance is the holding company for Defiance-based First Federal Bank of the Midwest and First Insurance & Investments.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
First Defiance Financial Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
FDEF

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Savings & Loans

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial