DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Franklin Electric Co. Inc.

Franklin Electric Co., Inc. engages in the design, manufacture, and distribution of groundwater and fuel pumping systems. It operates in two segments, Water Systems and Fueling Systems.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Franklin Electric Co. Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
FELE

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Industrial Electrical Equipment

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods