DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của First Financial Bancorp.

First Financial Bancorp. operates as the holding company for First Financial Bank, National Association that provides commercial banking, and other banking and banking-related services.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
First Financial Bancorp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
FFBC

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Midwest Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial