DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của First Interstate Bancsystem Inc

First Interstate BancSystem, Inc. operates as the bank holding company for First Interstate Bank that provides commercial and consumer banking services. Its deposit products include checking, savings, time, and demand deposits; and repurchase agreements primarily for commercial and municipal depositors.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
First Interstate Bancsystem Inc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
FIBK

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Pacific Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial