DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Financial Institutions, Inc.

Financial Institutions, Inc. operates as the holding company for Five Star Bank that provides various banking and financial services to individuals, municipalities, and businesses. The company operates in two segments, Banking and Insurance. The Banking segment includes retail and commercial banking operations.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Financial Institutions, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
FISI

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Mid-Atlantic Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial