DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của National Beverage Corp.

National Beverage Corp. develops, manufactures, markets, and distributes beverage products in the United States. The company offers a range of flavored soft drinks, juices, sparkling waters, energy drinks, and nutritionally-enhanced waters.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
National Beverage Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
FIZZ

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Beverages - Soft Drinks

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods