DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của FLIR Systems Inc.

FLIR Systems, Inc. designs, manufactures, and markets thermal imaging systems worldwide. The company operates through two divisions, Commercial Systems and Government Systems.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
FLIR Systems Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
FLIR

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Aerospace/Defense Products & Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods