DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Flexion Therapeutics Inc

Flexion Therapeutics, Inc., a specialty pharmaceutical company, focuses on the development and commercialization of anti-inflammatory and analgesic therapies for the treatment of patients with musculoskeletal conditions.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Flexion Therapeutics Inc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
FLXN

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Drugs - Generic

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare