DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Farmers National Banc Corp

Farmers is a diversified financial services company headquartered in Canfield. Farmers’ wholly-owned subsidiaries are comprised of The Farmers National Bank of Canfield, a full-service national bank engaged in commercial and retail banking.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Farmers National Banc Corp

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
FMNB

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Midwest Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial