DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của First Northwest Bancorp

First Federal is committed to pledging their resources to the customers and communities they serve. They set the standard for excellence in community banking, and are devoted to providing their customers with innovative banking solutions that help them meet their financial goals.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
First Northwest Bancorp

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
FNWB

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Savings & Loans

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial