DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Forward Industries Inc.

Forward Industries, Inc. designs, markets and distributes soft-sided carrying cases, bags, clips and other accessories for the handheld consumer electronic product industry, including cellular telephones and medical monitoring and diagnostic kits.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Forward Industries Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
FORD

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Rubber & Plastics

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods