DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Fossil Group, Inc.

Fossil, Inc. is a global designer, marketer and distributer company that specializes in consumer fashion accessories. Its offerings include a line of men's and women's fashion watches and jewelry, handbags, small leather goods, belts, sunglasses, footwear, cold weather accessories and apparel.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Fossil Group, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
FOSL

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Recreational Goods, Other

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods