DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Fiesta Restaurant Group Inc

Fiesta Restaurant Group, Inc., through its subsidiaries, owns, operates, and franchises fast-casual restaurants. It operates its fast-casual restaurants under the Pollo Tropical and Taco Cabana brand names. The company’s Pollo Tropical restaurants offer various Caribbean inspired food, and Taco Cabana restaurants offer a selection of Mexican food. As of December 31, 2014, it owned and operated 124 Pollo Tropical in Florida, Texas, Georgia, and Tennessee; owned and operated 167 Taco Cabana restaurants in Texas, Oklahoma, Georgia, and Florida; franchised 37 Pollo Tropical restaurants in Puerto Rico, Ecuador, Honduras, Trinidad and Tobago, the Bahamas, Venezuela, Panama, the Dominican Republic, Guatemala, and on college campuses in Florida; and franchised 4 Taco Cabana restaurants in New Mexico and 3 non-traditional locations in Texas, the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Fiesta Restaurant Group Inc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
FRGI

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Restaurants

LĨNH VỰC / SECTOR
Services