DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Fortinet Inc.

Fortinet, Inc. provides network security appliances and unified threat management (UTM) network security solutions to enterprises, service providers, and government entities worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Fortinet Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
FTNT

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Computer Peripherals

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology