DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Fulton Financial Corp.

Fulton Financial Corporation operates as a multi-bank holding company that offers retail and commercial banking products and services in Pennsylvania, Delaware, Maryland, New Jersey, and Virginia.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Fulton Financial Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
FULT

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Northeast Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial