DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của German American Bancorp, Inc.

German American Bancorp, Inc. is a NASDAQ-traded (symbol: GABC) $2.9 billion bank holding company based in Jasper, Indiana. German American, through its bank subsidiary German American Bancorp, operates 51 banking offices in 19 contiguous southern Indiana counties and one adjacent county in northern Kentucky.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
German American Bancorp, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
GABC

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Midwest Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial