DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Giga-tronics

Giga-tronics Incorporated designs, manufactures, and markets various test and measurement equipment used in the development, test, and maintenance of wireless communications products and systems, flight navigational equipment, electronic defense systems, and automatic testing systems worldwide. Its products are primarily used in the design, production, repair, and maintenance of commercial telecommunications, radar, and electronic warfare equipment.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Giga-tronics

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
GIGA

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Scientific & Technical Instruments

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology