DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Gilead Sciences

Gilead Sciences Inc is an independent biopharmaceutical company that discovers, develops, manufactures and commercializes proprietary therapeutics for challenging infectious diseases (viral, fungal and bacterial infections) and cancer.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Gilead Sciences

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
GILD

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Biotechnology

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare