DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Gaming and Leisure

Gaming and Leisure Properties, Inc. is a self-administered and self-managed Pennsylvania REIT that was incorporated on February 13, 2013 as a wholly-owned subsidiary of Penn National Gaming, Inc.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Gaming and Leisure

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
GLPI

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
REIT - Diversified

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial