DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Gulfport Energy Corporation

Gulfport Energy Corporation engages in the exploration, development, and production of oil and natural gas properties. Its principal properties consist of the West Cote Blanche Bay and Hackberry fields in the Louisiana Gulf Coast; and the Permian Basin in West Texas.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Gulfport Energy Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
GPOR

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Independent Oil & Gas

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials