DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Green Plains Partners LP

Green Plains Partners LP owns, operates, develops, and acquires ethanol and fuel storage tanks, terminals, transportation assets, and other related assets and businesses. The company owns 30 ethanol storage tanks. Green Plains Holdings LLC serves as the general partner of the company. The company was founded in 2015 and is headquartered in Omaha, Nebraska. Green Plains Partners LP is a subsidiary of Green Plains Inc.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Green Plains Partners LP

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
GPP

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Oil & Gas Pipelines

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials