DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của GoPro, Inc.

GoPro, Inc. is transforming the way people capture and share their lives. What began as an idea to help athletes self-document themselves engaged in sport, GoPro has become a mobile storytelling solution that helps the world share itself through immersive content.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
GoPro, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
GPRO

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Photographic Equipment & Supplies

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods