DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Great Southern Bancorp Inc.

Great Southern Bancorp, Inc. operates as the bank holding company for Great Southern Bank that offers various banking products and services in Missouri, Iowa, Kansas, Nebraska, and Arkansas. Its deposit products include regular savings accounts, checking accounts, money market accounts, fixed-interest rate certificates with varying maturities, certificates of deposit, brokered certificates, and individual retirement accounts.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Great Southern Bancorp Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
GSBC

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Southwest Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial