DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của GSI Technology Inc.

GSI Technology, Inc. designs, develops, and markets static random access memory (SRAM) products for the networking and telecommunications markets primarily in the United States, China, Malaysia, and Singapore.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
GSI Technology Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
GSIT

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Semiconductor - Broad Line

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology