DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Chart Industries Inc.

Chart Industries, Inc. is a leading independent global manufacturer of highly engineered equipment used in the production, storage and end-use of hydrocarbon and industrial gases. The majority of the company's products are used throughout the liquid gas supply chain for purification, liquefaction, distribution, storage and end-use applications, the largest portion of which are energy-related.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Chart Industries Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
GTLS

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Metal Fabrication

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods

LƯU Ý

  • Xin vui lòng đợi một lát để Báo cáo được tải về, tùy thuộc vào dung lượng của Báo cáo mà thời gian có thể nhanh hoặc chậm.
  • Báo cáo chỉ cho phép xem từ Việt Nam.