DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Home Bancorp, Inc.

Home Bank, a national bank headquartered in Lafayette, La. was chartered in 1908 and serves as the oldest financial institution founded in Lafayette Parish. With 29 locations across South Louisiana and Western Mississippi, Home Bank is committed to serving the needs of its communities.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Home Bancorp, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
HBCP

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Savings & Loans

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial