DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Howard Bancorp, Inc.

Howard Bancorp, Inc. is the parent company of Howard Bank, is a Maryland-chartered trust company operating as a commercial bank. Headquartered in Ellicott City, Maryland, Howard Bank operates a general commercial banking business through its 13 branches located throughout the Greater Baltimore Metropolitan Area.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Howard Bancorp, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
HBMD

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Mid-Atlantic Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial