DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Hackett Group Inc

The Hackett Group (NASDAQ: HCKT) is an intellectual property-based strategic consultancy and leading enterprise benchmarking and best practices implementation firm to global companies.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Hackett Group Inc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
HCKT

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Management Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Services