DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Helen of Troy Limited

Helen of Troy Limited engages in the design, development, import, and distribution of brand-name consumer products worldwide. It operates through two segments, Personal Care and Housewares.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Helen of Troy Limited

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
HELE

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Appliances

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods