DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Heritage Financial Corporation

Heritage Financial Corporation operates as the holding company for Heritage Bank and Central Valley Bank that provide various banking services to small businesses and individuals in Washington.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Heritage Financial Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
HFWA

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Pacific Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial