DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của HomeStreet Inc

HomeStreet, Inc. provides various financial services primarily in the Pacific Northwest, California, and Hawaii. The company operates in two segments, Commercial and Consumer Banking, and Mortgage Banking. The Commercial and Consumer Banking segment offers deposit products; residential, consumer, and business portfolio loans; investment products; insurance products and cash management services.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
HomeStreet Inc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
HMST

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Savings & Loans

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial