DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Hemisphere Media Group

Hemisphere Media Group, Inc. (NASDAQ:HMTV) is the only publicly traded pure-play U.S. media company targeting the high growth Spanish-language television and cable networks business in the U.S. and Latin America. Headquartered in Miami, Florida, Hemisphere owns and operates five leading U.S. Hispanic cable networks, two Latin American cable networks, and the leading broadcast television network in Puerto Rico.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Hemisphere Media Group

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
HMTV

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
CATV Systems

LĨNH VỰC / SECTOR
Services