DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Hooker Furniture Corp.

Hooker Furniture Corporation, together with its subsidiaries, designs, imports, develops, and markets residential wood, metal, and upholstered furniture products in North America. The company offers wood furniture products, including home entertainment, home office, accent, dining, bedroom, and bath furniture under the Hooker Furniture brand; and youth furniture under the Opus Designs by Hooker brand.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Hooker Furniture Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
HOFT

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Home Furnishings & Fixtures

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods