DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Hologic, Inc.

Hologic, Inc. develops, manufactures, and distributes medical imaging systems, and diagnostic and surgical products for serving the healthcare needs of women. The company operates in four segments: Breast Health, Diagnostics, GYN Surgical, and Skeletal Health.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Hologic, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
HOLX

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Medical Appliances & Equipment

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare