DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Henry Schein Inc.

Henry Schein, Inc. distributes healthcare products and services primarily to office-based healthcare practitioners. It operates in two segments, Healthcare Distribution and Technology.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Henry Schein Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
HSIC

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Medical Equipment Wholesale

LĨNH VỰC / SECTOR
Services