DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Heritage Commerce Corp.

Heritage Commerce Corp operates as a bank holding company for Heritage Bank of Commerce that provides various commercial and personal banking services to residents and the business/professional community in California.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Heritage Commerce Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
HTBK

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Pacific Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial