DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Hurco Companies, Inc.

Hurco Companies, Inc., an industrial technology company, designs, manufactures, and sells computerized machine tools for the companies in metal cutting industry primarily in North America, Europe, and the Asia Pacific. The company provides general purpose computerized machine tools, including vertical machining centers and turning centers in the VM, VMX, Five-Axis, HS high speed machining, HMX horizontal, HBMX boring mill, TM/TMM, TMX, and DCX product series; and LCM machine tool components and accessories comprising CNC rotary tables, CNC tilt tables, and swivel heads and electro-spindles.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Hurco Companies, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
HURC

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Scientific & Technical Instruments

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology