DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Huron Consulting Group Inc.

Huron Consulting Group Inc. provides operational and financial consulting services in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Huron Consulting Group Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
HURN

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Management Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Services