DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Hawthorn Bancshares, Inc.

Hawthorn Bancshares, Inc. operates as the holding company of Union State Bancshares, Inc., which provides general banking and trust products and services.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Hawthorn Bancshares, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
HWBK

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Northeast Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial