DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Houston Wire & Cable Company

Houston Wire & Cable Company, distributes specialty wire and cable products, as well as provides related services to the United States electrical distribution market.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Houston Wire & Cable Company

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
HWCC

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Industrial Equipment Wholesale

LĨNH VỰC / SECTOR
Services