DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Hawkins Inc.

Hawkins, Inc. manufactures, blends, and distributes bulk and specialty chemicals in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Hawkins Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
HWKN

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Synthetics

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials