DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của IAC/InterActiveCorp

IAC/InterActiveCorp engages in the Internet business in the United States and internationally. The company operates in four segments: Search, Match, ServiceMagic, and Media and Other.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
IAC/InterActiveCorp

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
IAC

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Catalog & Mail Order Houses

LĨNH VỰC / SECTOR
Services