DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Integra LifeSciences Holdings

Integra LifeSciences Holdings Corporation develops, manufactures and markets medical devices, implants and biomaterials primarily used in the treatment of cranial and spinal disorders, soft tissue repair and orthopedics.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Integra LifeSciences Holdings

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
IART

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Medical Instruments & Supplies

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare