DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của International Bancshares Corp.

International Bancshares Corporation is a minority-owned holding company. Since opening its doors in 1966, IBC's assets have grown from less than $1 million to over $10.6 billion. Today IBC has more than 250 branch locations and more than 380 ATMs in more than 97 communities through Texas and Oklahoma.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
International Bancshares Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
IBOC

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Southwest Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial